• Chrysanthemum
  • Chrysanthemum

Thực hiện Dự án thiết kế kỹ thuật, mua sắm, gia công, chế tạo, lắp đặt và vận hành thử đường ống nước chua tại Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn
Gia công, lắp đặt và vận hành đường ống ventilation trên bồn 080-TK001 tại nhà máy lọc dầu Nghi Sơn
PMS HOÀN THÀNH DỰ ÁN LẮP HỆ THỐNG CHECK VALVE CHO ĐƯỜNG ỐNG CỨU HỎA CỦA NHÀ MÁY LỌC HÓA DẦU NGHI SƠN - THANH HÓA