• Chrysanthemum
  • Chrysanthemum

Quyết định công ty

QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM TRƯỞNG PHÒNG TMHĐ
Ngày đăng 16-03-2021
Bổ nhiệm trưởng phòng DVBD
Ngày đăng 17-06-2020
Bổ nhiệm trưởng phòng KT-AT-CL
Ngày đăng 17-06-2020
Bổ nhiệm Kế Toán Trưởng
Ngày đăng 12-06-2019
Bổ nhiệm Phó Giám đốc
Ngày đăng 12-06-2019