• Chrysanthemum
  • Chrysanthemum


GIỚI THIỆU / Chính sách AT-SKMT

Chính sách Chất lượng - An toàn - Sức khỏe và Mội trường
1. Thiết lập, triển khai và duy trì hiệu quả Hệ thống Quản lý Chất lượng - An toàn - Sức khỏe - Môi trường nhằm đáp ứng các yêu cầu và thỏa mãn sự mong đợi của khách hàng; ngăn ngừa thương tật, ảnh hưởng bất lợi đến sức khỏe con người và nguy cơ ô nhiểm môi trường.

2. Tuân thủ đầy đủ hoặc vượt yêu cầu của luật pháp Việt Nam, Công ước quốc tế và các tiêu chuẩn áp dụng cho các loại hình sản phẩm và dịch vụ Công ty.

3. Ưu tiên hàng đầu cho công tác bảo vệ sức khỏe, an toàn và môi trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Cán bộ công nhân viên của công ty và các bên liên quan có quyền và trách nhiệm tạm dừng công việc khi nhận thấy không an toàn.

4. Phát triển Công ty và nguồn nhân lực thông qua việc tích cực trao đổi thông tin, đào tạo thường xuyên, chia sẻ kinh nghiệm và đề bạt theo năng lực thực tế.

5. Giám sát tính hiệu lực và hiệu quả của Hệ thống quản lý Chất lượng - An toàn - Sức khỏe - Môi trường thông qua việc soát xét thường xuyên Hệ thống quản lý, cung cấp các nguồn lực và biện pháp kiểm soát cần thiết nhằm cải tiến liên tục Hệ thống quản lý. 

Công ty cam kết thực hiện đầy đủ và phổ biến rộng rãi Chính sách này, đồng thời yêu cầu toàn thể Cán bộ công nhân viên tuân thủ các Chính sách và Mục tiêu của Công ty thông qua việc chấp hành các quy trình và hướng dẫn thực hiện công việc mà Công ty đã ban hành.