• Chrysanthemum
  • Chrysanthemum

Công ty PMS tổ chức gặp mặt đầu năm Giáp Thìn 2024
CHỦ TỊCH HĐQT VÀ GIÁM ĐỐC THĂM HỎI VÀ CHÚC TẾT NGƯỜI LAO ĐỘNG PMS.
Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024
LỄ KÝ BÀN GIAO CÔNG TÁC QUẢN LÝ GIỮA BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY PMS
KỈ NIỆM 62 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH DẦU KHÍ (27/11/1961 - 27/11/2023)
CHƯƠNG TRÌNH Đối thoại giữa Người sử dụng lao động (NSDLĐ) và Người lao động (NLĐ) Công ty Cổ phần Bảo dưỡng và Sửa chữa Công trình Dầu khí (PMS)
LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM GIÁM ĐỐC CÔNG TY PMS