• Chrysanthemum
  • Chrysanthemum
  • Chrysanthemum
  • Chrysanthemum
  • Chrysanthemum
  • Chrysanthemum
  • Chrysanthemum
  • Chrysanthemum

CÔNG TY PMS TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020
THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2020 VÀ HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG
Lãnh đạo Ban Quản lý thăm và chúc mừng Công ty nhân ngày Doanh nhân Việt Nam
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIÁM SÁT SƠN NĂM 2019
LỄ KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP CÔNG TY (29/06/2009 – 29/06/2019)
LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CÁN BỘ
PMS tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.
THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019