• Chrysanthemum
  • Chrysanthemum
  • Chrysanthemum
  • Chrysanthemum
  • Chrysanthemum
  • Chrysanthemum
  • Chrysanthemum


QUAN HỆ CỔ ĐÔNG / Thông báo cổ đông

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
Công ty Cổ phần Bảo dưỡng và Sửa chữa Công trình Dầu khí xin trân trọng thông báo quyết định số 02/QĐ-BDDK-HĐQT
ngày 25/03/2016 về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông của Hội đồng quản trị Công ty PMS như file đính kèm:
Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

 

Tin tức liên quan