• Chrysanthemum
  • Chrysanthemum
  • Chrysanthemum
  • Chrysanthemum
  • Chrysanthemum
  • Chrysanthemum
  • Chrysanthemum


QUAN HỆ CỔ ĐÔNG / Thông báo cổ đông

ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA THÀNH VIÊN HĐQT-BKS NHIỆM KỲ 2015-2020
Công ty Cổ phần Bảo dưỡng và Sửa chữa Công trình Dầu khí xin trân trọng thông báo công văn số 124/BDDK-HCNS ngày 23-03-2015 về việc đề cử ứng viên tham gia thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2015-2020 như file đính kèm:
Công văn đề cử ứng viên tham gia HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020. 
- Mẫu phiếu đề cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020.
- Dự thảo quy chế bầu cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Tin tức liên quan